Kim Cao Image
2023-08-14 05:46:42

Scotland: "Kẻ khóc người cười"


Kết quả trưng cầu dân ý Scotland khiến những người ủng hộ độc lập rơi lệ, còn những ai muốn ở lại Anh Quốc ăn mừng.

Chú thích: Ủng hộ Độc Lập (ĐỒNG Ý tách khỏi Liên Hiệp Anh) -- YES
KHÔNG Ủng hộ Độc Lập (KHÔNG ĐỒNG Ý tách khỏi Liên Hiệp Anh) -- NO


Theo: BBC